Yamalube sprej za čiščenje zavor

Yamalube sprej za čiščenje zavor

9,63 € 7.89 EUR

Brez DDV: 7,89 €

YMD65049A083

Dodaj v voziček


LASTNOSTI: - čistilo zavornega sistema - enostavna uporaba

 NEVARNO !

Stavki o nevarnosti:
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.                                                                                                                H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.                                                          H315  Povzroča draženje kože.                                                                                                                            H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                                                                                  H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki (CLP)
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P260 Ne vdihavati razpršila.                                                                                                                                  P273 Preprečiti sproščanje v okolje.                                                                                                                    P280 Nositi zaščito za oči in zaščitne rokavice.                                                                                                P301+P310 PRI ZAUŽITJU takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika                        P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na sveži zrak in jopustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.                                                                                                                                                          P331 NE izzvati bruhanje.                                                                                                                                      P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.                                                                        P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.  P403 Hranitina dobro prezračevanem mestu.                                                                                                P501 Odstraniti posodo, vsebino na odlagališče nevarnih ali posebnih odpadkov v skladu z lokalnim, regionalnim, nacionalnim in/ali mednarodnim predpisom.

Dodatno oznacevanje :                                                                                                                                               Vsebuje: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane.

Prosim počakajte ...