Yamalube sprej za čiščenje verige

Yamalube sprej za čiščenje verige

10,92 € 8.95 EUR

Brez DDV: 8,95 €

YMD65049A033

Dodaj v voziček


LASTNOSTI: - čistilo za pogonsko verigo - enostanva uporaba - zmanjšuje obrabo verige - protikoroziven - učinkovito odstranjuje mast merige z koles im zadnje nihajke ter ostalih delov motorja

 POZOR !

Stavki o nevarnosti
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostne izjave
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje
prepovedano.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P260 Ne vdihavati razpršila.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi
predpisi.

Prosim počakajte ...