Yamalube olje 80W90 - Rear Axle Oil

Yamalube olje 80W90 - Rear Axle Oil

10,81 € 8.86 EUR

Brez DDV: 8,86 €

YMD650490153

Dodaj v voziček


   POZOR!
Stavki o nevarnosti:
H315 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

Previdnostni stavki (CLP) - Splošno:
P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimiukrepi.
P264 Po uporabi temeljito umiti.
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P280 Nositi zaščitne rokavice/obleko, zaščito oči/obraz.
P305+P351+P338+P310 Pri stiku z očmi previdno izpiranje z vodo nekaj minut.
Takoj pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.
Pri zaužitju izprati usta in NE izzvati bruhanja.
P302+P352 Pri stiku s kožo, umiti z veliko vode.
P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Dodatno oznacevanje :


EUH208 Vsebuje Amines, C12-14-tert-alkyl, ter lahko povzroči alergijski odziv.

Prosim počakajte ...