Yamalube olje 10W in 15W za vilice

Yamalube olje 10W in 15W za vilice

0.0 EUR

Brez DDV:

YMD650490134

Proizvod ni na voljo


Dodaj v voziček


LASTNOSTI: - olje namenjeno za standardne in USD vilice - olje je okrepljeno z dodatki proti trenju in obrabi - zagotavlja stabilno mazanje in tesnenje za varno in natančno delovanje vzmetenja
Količina pakiranja: 0,5L

   POZOR !

Stavki o nevarnosti:
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
Previdnostni stavki - Splošno:
P101 Ce je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
Previdnostni stavki - Preprecevanje:
P273 Prepreciti sprošcanje v okolje.
Previdnostni stavki - Odziv:
P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/...
P391 Prestreci razlito tekocino.

Prosim počakajte ...