Yamalube zavorna tekočina DOT 4 - DOT 5.1 Premium

Yamalube zavorna tekočina DOT 4 - DOT 5.1 Premium

12,97 € 10.63 EUR

Brez DDV: 10,63 €

YMD650490114

Dodaj v voziček


LASTNOSTI: - uporablja se za hidravlične zavorne sisteme

 POZOR !

Stavki o nevarnosti:
H319 Povzroca hudo draženje oci.
Previdnostni stavki - Splošno:
P101 Ce je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
Previdnostni stavki - Preprecevanje:
P262 Prepreciti stik z ocmi, kožo ali oblacili.
P264 Po uporabi si temeljito umiti roke
Previdnostni stavki - Odziv:
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih
imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313 Ce draženje oci ne preneha: poišcite zdravniško pomoc/oskrbo.

Prosim počakajte ...