Yamalube sprej za mazanje verige

Yamalube sprej za mazanje verige

9,04 € 7.41 EUR

Brez DDV: 7,41 €

7-12 dni
YMD65049A021

Dodaj v voziček


LASTNOSTI: - mazilo za pogonsko verigo - izjemno lepljiv - podaljša življensko dobo verige - vsebujePFTE(teflon) - odporen na vodo - ščiti verigo pred rjo. Količina polnjenja 75mll.
 POZOR !

Izjave o nevarnosti
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315 Povzroča draženje kože.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Varnostne izjave
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje
prepovedano.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P260 Ne vdihavati razpršila.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Prosim počakajte ...